«لوزان»؛ بازی آمریکا برای فرار از شکست و تنفس مصنوعی به تروریستها