انتخابات نمایندگان سازمان‌های غیردولتی برگزار می‌شود