کاسترو در دیدار با نخست وزیر الجزایر از پایداری انقلابی سخن گفت