کسری بودجه 600 میلیارد دلاری آمریکا در سال مالی جاری