دولت پاکستان ملیت افراد وابسته به گروه های غیرقانونی و تروریستی را لغو می کند