69 نفر در اثر ازدحام جمعیت در مراسم مذهبی در هند کشته و یا زخمی شدند