قاضی «جیش الفتح» به پایان «حلب» و «دمشق»‌ برای معارضان اعتراف کرد