چهارهزار و ۹۰۰خودرو فرسوده در همدان از چرخه حمل و نقل خارج شدند