برگزاری دو نمایشگاه‌ هوایی در فاصله کمتر از یک ماه/ لزوم تجمیع نمایشگاه‌های همسو و ممانعت از اتلاف سرمایه‌