سیاست های کلی انتخابات راهکاری موثر در آینده انتخابات است/ ادامه رایزنی برای انتخابات تمام الکترونیکی