ایران کشوری مقتدر در منطقه است/ پاسخگوی هر تهدیدی در منطقه هستیم