ظرفیت تولید پتروشیمی ایران سالانه نزدیک به ٢ میلیون تن افزایش می‌یابد