نقش جایزه مصطفی در ارتقا جایگاه دانشمندان و نخبگان جهان اسلام