سیاست های کلی انتخابات روش مناسب اجرای مردم سالاری است