بازنگری در روند انتخاب صادرکنندگان نمونه/ نمونه‌ها امتیاز خاصی ندارند