ارائه ۳۰۰ میلیارد تسهیلات صادراتی با نرخ بهره 16 درصد/ افزایش واردات از کشورهای اروپایی و برزیل