پاریس: در تخریب اردوگاه پناهجویان کاله تا پایان راه پیش خواهیم رفت