اشتغالزايی براي 4 خانواده با 15 ميليون تومان توسط كارآفرين طبسی