داعش هفت هزار نیرو به مناطق شمالی افغانستان اعزام می‌کند