عبور زوار از مرز سومار به دلیل تامین نشدن مسائل اجرایی منتفی شد