افزایش تولید نفت لیبی به بیشترین میزان 28 ماه گذشته