تقویت روابط ایران و چین به نفع دو کشور است/آمادگی مجلس برای کمک به توسعه مناسبات دو کشور