هادی غفاری: نماینده ای که اهل معامله نباشد زبانش باز است / امام با هیچ تروری موافق نبود