انتقاد تند غرضی از مداحان: برخی از آنها شبی ۱۵میلیون می‌گیرند