مجید انصاری: نگرانی‌های بازی ایران و کره ناشی از عدم شناخت مردم بود