مجلس راهکار عملی برخورد با بدعهدی های آمریکا را تدوین می کند