ناوشکن دماوند و ناو موشک انداز جوشن به آذربایجان می روند