نباید از برجام انتظار معجزه داشته باشیم/ خودمان هم باید تلاش کنیم