رویترز: کسری بودجه ۶۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در سال مالی جاری