ادعای آمریکا درباره نقش «شریک شماره یک» خود در مبارزه با تروریست ها