اشغالگران صهیونیست در ورودی غرب جنین موانع نظامی ایجاد کردند