جزئیات طرح سازمان ملل در نشست امروز لوزان درباره سوریه