‌معلولین‌ هنوز از همه ظرفیت و داشته‌هایشان استفاده نکرده‌اند