باید روح مقاومت و ایستادگی شهدا در جامعه پرورش یابد