اعطای تسهیلات خرید مسکن به ایثارگرانِ استان گلستان