ایران برنامه ای برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپا ندارد