مذاکرات سیاسی غربی دفع الوقت برای تروریست ها در جنگ سوریه است