ترس از سفر عادی شهروندان عربستانی نشانه استیصال آل سعود است