بی‌اعتمادی مردم آمریکا نسبت به اجرای دموکراسی در کشورشان