کسری بودجه آمریکا به بیشترین میزان در 7 سال گذشته رسید