نیروهای امنیتی افغان ۵۰ تن را از زندان طالبان نجات دادند