سه مدل پژو سمند، دنا ، انواع پراید و تیبا فقط تک ستاره گرفتند