پاسخ ایران به بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه