ماجرای این جمله ظریف/به مینیاتور ایرانی دقت کن آقای کری!