یاهو برای گزارش مالی سه‌ماهه سوم خود نشست رسانه‌ای برگزار نمی‌کند