پاسخ ایران به بیانیه نشست مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه