ایندیپندنت: پلیس فرانسه به سرقت تلفن همراه و کفش های پناهجویان متهم است