مونیز:تدابیر راستی آزمایی ایران تا ابد اجرا خواهد شد