رضوانی: کسب کرسی‌ها در گرفتن امکانات برای کشور تاثیر گذار است