تعاملات فرهنگی به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی منتج می‌شود